PENGENALAN

Bahagian Pengurusan bertanggungjawab membantu ke arah pencapaian dasar dan objektif jabatan dengan memastikan program-program jabatan disokong melalui sistem perkhidmatan pengurusan yang kukuh, cekap dan berkesan.

Bahagian Pengurusan terdiri daripada seksyen-seksyen berikut :

Seksyen Khidmat Pengurusan

 • Unit Pemandu
 • Unit Pentadbiran dan Kuarters
 • Unit Psikologi dan Kaunseling
 • Unit Teknologi Maklumat

Seksyen Kewangan

 • Unit Kewangan
 • Unit Bayaran
 • Unit Pinjaman

Seksyen Pembangunan

 • Unit Aset
 • Unit Stor

Seksyen Sumber Manusia

 • Unit Perkhidmatan
 • Unit Latihan
 • Unit Perjawatan

Unit Integriti dan Komunikasi Korporat

 • Unit Tatatertib
 • Unit Aduan
 • Unit Keselamatan

Unit Perolehan

CARTA ORGANISASI

OBJEKTIF, MISI & WAWASAN

...
OBJEKTIF

Membantu ke arah pencapaian dasar dan objektif Jabatan Kesihatan W.P. Labuan dengan memastikan program-program jabatan disokong dan didukung melalui sistem perkhidmatan pengurusan yang kukuh, cekap dan berkesan dari segi pentadbiran, sumber manusia dan kewangan.

...
MISI

Membantu menyelenggara kemudahan-kemudahan fizikal dan tenaga manusia melalui sistem yang kemas dan teratur berserta kemudahan kewangan yang mencukupi.

...
WAWASAN

Menyokong usaha-usaha jabatan ke arah menjadi pusat utama melalui sistem penjagaan dan pencegahan yang adil dan saksama, cekap dan tersedia dengan teknologi yang serasi pelanggan.