MAJLIS BERSAMA JABATAN

  1. Utama
  2. MBJ

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) HOSPITAL LABUAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

KEAHLIAN

1. Majlis Bersama Jabatan bagi Hospital Labuan (selepas) ini disebut sebagai 'Majlis' hendaklah mengandungi 40 ahli termasuk Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha-Setiausaha yang terdiri daripada 11 ahli yang dilantik oleh Pengarah Hospital (selepas ini disebut "Pihak Pegawai") dan 29 Ahli yang dipilih oleh wakil-wakil kumpulan jawatan yang mewakili skim perkhidmatan di Hospital Labuan Kementerian Kesihatan Malaysia.

PIHAK AHLI

2. Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai Hospital Labuan seperti berikut :-

a. Pengarah Hospital Pengerusi
b. Ketua Unit Farmasi Ahli
c. Ketua Unit Dietetik & Sajian Ahli
d. Ketua Unit Teknologi Maklumat Ahli
e. Ketua Bahagian Pengurusan Ahli
f. Ketua Unit Fisioterapi Ahli
g. Ketua Unit Makmal Patologi Ahli
h. Ketua Unit Kebajikan & Sosial Perubatan Ahli
i. Ketua Unit Kecemasan & Trauma Ahli
j. Ketua Unit Kejururawatan Ahli
k. Ketua Unit HDU Ahli
l. Ketua Unit Pentadbiran Ahli
m. Ketua Unit Rekod Perubatan Ahli
n. Ketua Unit Kewangan Ahli
o. Ketua Unit Sumber Manusia Ahli
p. Ketua Unit Pembangunan Ahli

3. Pegawai-pegawai ini hendaklah dilantik atas nama jawatan masing-masing.

PIHAK PEKERJA

4. Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah terdiri daripada pekerja-pekerja di mana Majlis Bersama Jabatan ditubuhkan di dalam Hospital Labuan Kementerian Kesihatan Malaysia atau di dalam pejabat-pejabat cawangannya di mana berkenaan dan dilantik oleh wakil-wakil Skim Jawatan yang mewakili pekerja-pekerja tersebut.

5. Kekosongan yang berlaku di dalam keanggotaan Pihak Pekerja hendaklah dipenuhi oleh calon yang mewakili Skim Jawatan berkenaan.

6. Ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama dua (2) tahun mulai daripada tarikh perlantikan mereka dan mereka boleh terus memegang jawatan tersebut sehingga ahli-ahli yang akan mengambil alih telah dilantik/dipilih.

7. Setiap ahli yang dilantik daripada pihak pegawai dan wakil-wakil Skim Jawatan yang dipilih perlu juga melantik ahli ganti sekiranya ahli yang dilantik/dipilih tidak dapat hadir ke Mesyuarat MBJ pada tarikh yang ditetapkan. Walau bagaimanapun kehadiran ahli ganti itu hanya diperlukan sebagai ahli turut hadir apabila ada isu yang dibangkitkan untuk memberi penerangan ketika sesuatu keputusan itu dibuat. Keanggotaan Pihak Pekerja adalah seperti di Lampiran A.

PEGAWAI-PEGAWAI MAJLIS

8. Pegawai-pegawai Majlis adalah terdiri daripada Pengerusi, Naib Pengerusi (dari pihak pekerja) dan Setiausaha Bersama", dan

9. Tiap-tiap pihak dalam majlis hendaklah melantik seorang daripadanya untuk memenuhi jawatan Setiausaha Bersama .

TUJUAN

10. Tujuan Majlis adalah seperti berikut:-

  • Untuk memperoleh kerjasama yang menyeluruh di antara Kementerian dengan pegawai-pegawai di Jabatan-Jabatan / Bahagian-bahagian dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan anggota-anggota berkenaan
  • Untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja.
  • Untuk mengumpul pelbagai buah fikiran daripada anggota-anggota dengan wakil-wakil rasmi Jabatan / Bahagian.

BIDANG DAN FUNGSI

11. Bidang dan fungsi majlis hendaklah tertumpu hanya kepada perkara-perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa Majlis seperti berikut:

  • Membincangkan dan memutuskan akan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja yang ada berkaitan dengan pentadbiran yang berkenaan kecuali semua perkara mengenai pekerja-pekerja perseorangan;
  • Membolehkan kakitangan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara mengenai kerja-kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat di bawah mana tugas-tugas mereka dijalankan;
  • Menggalakkan kakitangan menerusi pengambilan bahagian dalam perbincangan-perbincangan untuk mendapat pengetahuan yang lebih tinggi lagi mengenai pentadbiran berbagai jawatan; dan
  • Mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara ini.

MESYUARAT-MESYUARAT

12. Mesyuarat-mesyuarat biasa bagi majlis hendaklah diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

13. Kuorom bagi mesyuarat majlis hendaklah terdiri daripada 50% ahli Pihak Pegawai dan 50% ahli Pihak Pekerja.

14. Agenda bagi mesyuarat-mesyuarat majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar oleh setiausaha-setiausaha tersebut kepada pihak masing-masing tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh mesyuarat. Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dibincangkan dengan kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi.

15. Mesyuarat khas majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi bila dikehendaki. Tarikh mesyuarat tersebut hendaklah dipersetujui oleh pegawai-pegawai majlis. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam notis memanggil mesyuarat tersebut.

KEPUTUSAN

16. Segala keputusan-keputusan majlis hendaklah dicapai secara persetujuan diantara kedua-dua belah pihak.

17. Keputusan yang diambil jika tidak ada hubungan dengan jabatan-jabatan lain dan tidak pula bertelingkah dengan dasar Kerajaan bolehlah diselenggarakan atau dilaksanakan terus oleh JKWPL di mana berkenaan.

18. Mesyuarat khas majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi bila dikehendaki. Tarikh mesyuarat tersebut hendaklah dipersetujui oleh pegawai-pegawai majlis. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam notis memanggil mesyuarat tersebut.

PINDAAN KEPADA PELANGGAN

19. Perlembagaan majlis boleh dipinda dimana-mana satu mesyuarat majlis. Notis mengenai pindaan hendaklah diberi dan diedarkan kepada ahli-ahli majlis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh mesyuarat.

20. Segala pindaan perlembagaan yang telah diluluskan oleh majlis hendaklah dikemukakan ke Kementerian Kesihatan untuk persetujuan Jabatan Perkhidmatan Awam untuk kelulusan.